SITUATIA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AGAPIA --2015

11-09-2017

 SITUATIA  SEDINTELOR  CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  AGAPIA

--2015--
HOTARARI ADOPTATE
 
 
30  IANUARIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
1. Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Agapia, judetul Neamt 
2. Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt in anul scolar 2015-2016
3. Hotarare privind aprobarea variantei finale a stemei comunei Agapia
4. Hotarare privind aprobarea variantei finale a denumirilor strazilor  din comuna Agapia, judetul Neamt
5. Hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare pentru agentii economici si persoanele fizice din comuna Agapia, judetul Neamt in anul 2015 -- Click
6. Hotarare privind  aprobarea actualizarii  Studiilor TOPO, GEO,Proiect tehnic si Expertiza tehnica pentru obiectivul „Extindere retea de canalizare „ comuna Agapia, judetul Neamt
7. Hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul  „Modernizare drumuri comunale si satesti in lungime de km 6,59 conform Anexei 1, comuna Agapia, judetul Neamt
8. Hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici la 
obiectivul „Modernizare Scoala Agapia (interioare, tamplarie interioara si exterioara, invelitoare, termosistem, instalatii termice si electrice) din sat.Agapia, comuna Agapia, judetul Neamt
9. Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat  al comunei Agapia, judetul Neamt 
 
6 FEBRUARIE  2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
10.  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Agapia, judetul Neamt pe anul 2015 -- Click
11. Hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ” MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 10 TOPOLITA –SACALUSESTI - DN 15 C KM. 1+ 340 - 4 + 240 din comuna Agapia, judetul Neamt(completare la ordinea de zi) -- Click
12. Hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”MODERNIZARE DRUM LOCAL DIN DC 168- FILIOARA KM 0+000-1+230, Comuna Agapia, judetul Neamt”( completare ordine de zi) -- Click
13. Hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Modernizare drum local din DN 15E -Varatec km 0+000-1+070, comuna Agapia, judetul Neamt” (completare ordine de zi) -- Click
14. Hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Continuare lucrari de  executie Statie de epurare ape uzate menajere, comuna Agapia, judetul Neamt”(completare la ordinea de zi) -- Click
 
27 FEBRUARIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
15. Hotarare privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice  pentru anul 2015 -- Click
16. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2015 pentru repartizarea orelor de muncã prestate de catre beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
17. Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii  in anul 2015
18. Hotarare privind aprobarea infiintarii Registrului local al spatiilor verzi la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt
19. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie si aprilie 2015
20. Hotarare privind aprobarea Planului de  analiza si acoperire a riscurilor ( completare la ordinea de zi)
 
9 MARTIE 2015  – SEDINTA  DE INDATA
 
21. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul I 2015
 
27 MARTIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
22.  Hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 
23.  Hotarare privind aprobarea intocmirii AMENAJAMENTULUI PASTORAL la nivelul comunei Agapia , judetul Neamt.
24.  Hotarare privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate si a Studiilor GEO si TOPO pentru obiectivul Camin Cultural din loc.Agapia, comuna Agapia, judetul Neamt
25.  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Scoala Gimnaziala Nicolae Grigorescu, sat.Agapia, com.Agapia, reparatii interioare, schimbare invelitoare, termosistem, schimbare tamplarie interioara si exterioara, instalatii termice si electrice”
26.  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare 6,59 km drumuri comunale si satesti din comuna Agapia, judetul Neamt”
27.  Hotarare privind  aprobarea construirii a trei podete de acces la locuinte, peste paraul Agapia, in punctele Oltianu, Baicanescu si Hanganu 
28.  Hotarare privind aprobarea realizarii Raportului de evaluare a terenului aferent constructiilor ridicate de concesionari in localitatea Varatec, comuna Agapia, in vederea vanzarii catre acestia 
29.  Hotarare privind aprobarea taierii a 4 arbori(plopi) de pe domeniui public al comunei Agapia, judetul Neamt care prezinta risc de prabusire in  trafic 
30. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul II   2015(completare la ordinea de zi)
31. Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei Agapia cu nr. 64 din 30 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul III 2014(completare la ordinea de zi)
32. Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 93 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea realizarii unor Studii de fezabilitate, Proiecte tehnice, Studii TOPO si GEO pentru modernizarea a noua drumuri comunale si satesti din comuna Agapia, in vederea accesarii fondurilor europene( completare la ordinea de zi)
33. Hotarare privind  privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
 „ Construire si dotare asezamant cultural in sat Agapia, comuna Agapia, judetul Neamt” ( completare la ordinea de zi)
34. Hotarare  privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii  „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in sat Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt” ( completare la ordinea de zi)
 
27 APRILIE 2015  – SEDINTA  DE INDATA
 
35. Hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren din localitatea Agapia -- Click
 
30  APRILIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
36. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt, pe trimestru II 2015 
37. Hotarare privind incadrarea unor drumuri satesti in categoria functionala a drumurilor comunale 
38.Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.”S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului  si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare asezamant cultural in sat Agapia, judetul Neamt”
39. Hotarare privind aprobarea Acordului  de Parteneriat, în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2014 – 2020 
40. Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare privind stabilirea cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Promovare si Dezvoltare Turistică Nemţeană “VALEA OZANEI”, pentru anul 2015
41. Hotarare privind acordul de principiu pentru predarea Statiei de Epurare din localitatea Agapia, com.Agapia judetul Neamt, dupa receptia finala si punere in functiune, catre un operator autorizat
42. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai si iunie 2015
43.  Hotarare privind  completarea hotararii privind sistemul de supraveghere video
 
6 MAI 2015  – SEDINTA  DE INDATA
 
44.  Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt,
 pe trimestrul   II 2015 -- Click
 
28 MAI 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
45. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt, pe trimestrul   II 2015
46.  Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt, pe anul 2014 -- Click
47. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul I 2015
48. Hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului  public al comunei Agapia, judetul Neamt
49. Hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului  privat  al comunei Agapia, judetul Neamt
50. Hotarare privind confirmarea angajamentului Comunei Agapia, judetul Neamt de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 2020”
51.  Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei unor lucrari suplimentare la obiectivul Statie de Epurare sat.Agapia, com.Agapia, judetul Neamt
 
 16 IUNIE 2015  – SEDINTA  DE INDATA
 
52. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt, pe trimestrele  II si IV  2015 
53. Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.”S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare asezamant cultural in sat Agapia, judetul Neamt” -- Click
 
30 IUNIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
54.  Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt, pe trimestrele II si IV 2015 
55.  Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.94 din 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
56. Hotarare privind aprobarea realizarii unor Studii de fezabilitate, Studii TOPO si GEO, Proiecte Tehnice si a obtinerii avizelor necesare obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in sat Varatec comuna Agapia, judetul Neamt”. 
57.  Hotarare privind aprobarea numarului de posturi, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Agapia, judetul Neamt, ca urmare a comunicarii numarului maxim de posturi pentru anul 2015  de catre Institutia Prefectului -Judetul Neamt
58. Hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa Serv S.A
59. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile IULIE si AUGUST 2015
60. Hotarare privind luare act despre marirea tarifului pentru serviciile de colectare si transport a gunoiului menajer, urmare relocarii si depozitarii gunoiului menajer la noul depozit din localitatea Girov, judetul Neamt; Informari si cereri adresate de catre cetateni (COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI)
 
15 IULIE 2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
61. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul III 2015
62. Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt in vederea finantarii unei actiuni de interes public judetean
63. Hotarare privind aprobarea Programului si bugetului aferent pentru evenimentul cultural de interes public judetean ”Un colt de rai -AGAPIA- leagan de spiritualitate si cultura romaneasca”  din data de 13 septembrie 2015 
64. Hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Agapia doamnei doctor COTEA ELENA - medic primar  chirurgie generala
 
31 IULIE 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
65. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul  II 2015
66. Hotarare privind propunerea de incadrare a unui tronson din drumul DC 10, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Agapia din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judetean
67. Hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ
68. Hotarare privind reglementarea activitatilor de colectare de fonduri , de la populatie de catre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale sau de catre persoane fizice, pe raza comunei Agapia, judetul Neamt
69. Hotarare privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru verificarea documentatiei, intocmirea si procesarea dosarului pentru vanzare terenuri in extravilan, conform Legii nr.17/2014
70. Hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune a pasunilor comunale
71. Hotarare privind acordarea diplomelor si premiilor de fidelitate cuplurilor din comuna Agapia care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, in anul 2015
72. Hotarare  privind acordarea diplomelor de onoare si premiilor pentru copiii din comuna Agapia, nascuti in anul 2015
 
17 AUGUST 2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
73. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrele III  si IV 2015
74.  Proiect de hotarare privind aprobare studiu de fezabilitate, proiect tehnic si  
 indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Pod din beton armat sat    
 Agapia - zona Baicanescu Vasile, comuna Agapia, judetul Neamt”
75. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Studiilor TOPO si GEO, Expertiza tehnica, Audit si Certificat energetic pentru obiectivul „ Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in sat Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt” -- Click
 
31 AUGUST 2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
76. Hotarare  privind rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV 2015
77. Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul  privat a unor suprafete de teren -- Click
78. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie si octombrie 2015
79. Hotarare privind aprobarea actualizarii Programului si a bugetului aferent pentru  evenimentul de interes judetean “Un colt de rai- Agapia - leagan de spiritualitate si cultura romaneasca” (COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI)
 
11 SEPTEMBRIE  2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
80. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul III  2015 -- Click
81. Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2  din Hotararea nr. 79 din 31 august 2015 privind  aprobarea actualizarii Programului si a bugetului aferent pentru  evenimentul de interes judetean  “Un colt de rai- Agapia - leagan de spiritualitate si cultura romaneasca” -- Click
82. Hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt -- Click
 
30 SEPTEMBRIE  2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
83. Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV 2015 -- Click
84. Hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local al comunei Agapia in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic Ortodox „Cuvioasa „Parascheva”Manastirea Agapia, in anul scolar 2015-2016 -- Click
85. Hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local al comunei Agapia in Consiliul de Administratie al  Scolii Gimnaziale„Nicolae Grigorescu” comuna Agapia, judetul Neamt in anul scolar 2015-2016 -- Click
86.  Hotarare privind aprobarea concesionarii unor trupuri de pasune comunala -- Click
87. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Mordernizare retea de drumuri satesti, in lungime de L= 5.277 km comuna Agapia, judetul Neamt” -- Click
88. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Extindere retea de canalizare menajera sat Agapia, com.Agapia, jud.Neamt” -- Click
89. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ” Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Asezamant cultural in sat Varatec, comuna Agapia, jud.Neamt” -- Click
90. Hotarare privind implementarea  obiectivului  „Mordernizare retea de drumuri satesti, in lungime de L= 5.277 km comuna Agapia, judetul Neamt” (completare la ordinea de zi) -- Click
91. Hotarare privind implementarea obiectivului  ”Extindere retea de canalizare menajera sat Agapia, com.Agapia, jud.Neamt”(completarea la ordinea de zi) -- Click
92. Hotarare privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar aflate in gestiunea Scolii Gimnaziale Nicolae Grigorescu Agapia(completare la ordinea de zi) -- Click
 
15 OCTOMBRIE  2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
93. Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Agapia, județul Neamț în perioada 2014-2020.
94.   Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitie „Modernizari interioare, termosistem, instalatii electrice Scoala Agapia, sat Agapia, com.Agapia, jud. Neamt” -- Click
95.   Hotarare privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat
încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în  Judeţul Neamţ" -- Click
96. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localitatilor 
 din judetului Neamt
97.  Hotarare  privind  aprobarea  documentaţiei de  atribuire pentru contractul 
de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din  Zona 3, Judeţul Neamţ
 98. Horarare privind rezilierea contractului de achizitie publica de lucrari  nr.5888  din 26.11.2013 la obiectivul ”Continuare lucrari de  executie Statie de epurare ape uzate menajere, comuna Agapia, judetul Neamt” -- Click
 
30 OCTOMBRIE  2015  – SEDINTA  ORDINARA
 
99.  Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015
100. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 2015 -- Click
101. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2015
 
13 NOIEMBRIE  2015  – SEDINTA  EXTRAORDINARA
 
102. Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015 -- Click
103. Hotarare privind aplicarea OUG.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale -- Click
104. Hotarare privind acordul de principiu pentru infratirea comunei Agapia cu comuna Tantareni din Republica Moldova -- Click
 
27  NOIEMBRIE  2015  – SEDINTA ORDINARA
 
105. Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan de pe raza comunei Agapia, judetul Neamt
106.  Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015
107. Hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli la nivelul Primariei comunei Agapia, judetul Neamt
108. Hotarare privind aprobarea Planului Operativ de Actiune pentru combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor publice la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt, in perioada iernii 2015-2016
 
10 DECEMBRIE  2015  – SEDINTA EXTRAORDINARA
 
109. Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015
110. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ Modernizare drumuri comunale si satesti, L=6,393 km Comuna Agapia, judetul Neamt” si asigurarii cofinantarii din bugetul local al comunei Agapia -- Click
 
21 DECEMBRIE  2015  – SEDINTA DE INDATA 
 
111. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia judetul Neamt, pe trimestrul IV 2015 
 
30 DECEMBRIE  2015  – SEDINTA ORDINARA 
 
112.  Hotarare privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
113. Hotarare privind privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare  a deşeurilor  realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat  al  Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
114. Hotarare privind actualizarea conturului comunal al NCP nr. 50714
115. Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 13/1993
116. Hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru protectie civila si sustinere a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
117. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie si februarie 2016
118. Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Agapia nr.82/2015 (completare la ordinea de zi) -- Click
119. Hotarare privind aprobarea concediului de odihna al primarului comunei Agapia, judetul Neamt (completare la ordinea de zi)

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.