SITUATIA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AGAPIA --2016

18-01-2016

In anul 2016, Consiliul Local Agapia nu majorat taxele si impozitele locale !!!

Reducere 10% pentru plata integrala pana la data de 31 martie 2016!!!

 

REGISTRUL   ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI LOCAL

 AL COMUNEI  AGAPIA

--2016—

REGISTRU HOTĂRȂRI ADOPTATE

 

7  IANUARIE 2016  – ŞEDINŢĂ  DE  ÎNDATĂ

1. Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare in cuantum de 469.426,35 lei din execedentul bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt – clik 

28  IANUARIE 2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

2. Hotarare privind  aprobarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pentru anul 2016– clik

3. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2016 pentru repartizarea orelor de muncã prestate de catre beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare– clik

4. Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii  in anul 2016  – clik

22  FEBRUARIE 2016  – ŞEDINŢĂ  DE INDATĂ

5. Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.1 din data de 30.01.2015 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Agapia, judetul Neamt– clik

6. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia(completare la ordinea de zi) – clik

26  FEBRUARIE 2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

7. Hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor-tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod din beton armat sat Agapia-zona Baicanescu Vasile, comuna Agapia, judetul Neamt"– clik

8. Hotarare privind aprobarea indicatorilor-tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod secatura" comuna Agapia, judetul Neamt"– clik

9. Hotarare privind aprobare Studiu de fezabilitate, Studiu TOPO si GEO, Expertiza Tehnica pentru obiectivul de investitii „ Extindere si modernizare - retea apa potabila cu repompare si aductiune din satul Agapia spre satul Filioara, comuna Agapia, judetul Neamt” – clik

10. Hotarare privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate in conditiile Legii nr. 248/2015– clik

11. Hotarare privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Agapia  pentru anul 2016– clik

12. Hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie  contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc,ordinii, curateniei si igienei publice, a protejarii mediului inconjurator si a circulatiei rutiere  pe raza comunei Agapia, judetul Neamt – clik

13. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile MARTIE SI APRILIE  2016– clik

14. Hotarare privind aprobarea criteriilor POAD(completare la ordinea de zi) – clik

29  FEBRUARIE 2016  – ŞEDINŢĂ  DE INDATA

15.  Hotarare privind initierea procedurii pentru inchirierea pajistilor disponibile aflate in proprietatea privata a consiliului local al comunei Agapia, judetul  Neamt– clik

16.  Hotarare privind stabilirea cuantumului burselor scolare in anul scolar 2015-2016– clik

29  MARTIE  2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

17.   Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pe trimestrul I 2016 – clik

18.   Hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt, pentru  anul 2016– clik

19.   Hotarare privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea autorizatiei  de functionare a agentilor economici, care desfasoara alte activitati decat cele de alimentatie publica, prevazute la art. 475, alin.3, 4, si 5 din Codul fiscal, pe raza comunei Agapia, judetul Neamt – clik

20.  Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si functionarea activitatilor economice, comerciale si a serviciilor pe raza comunei Agapia, judetul Neamt – clik

21.  Hotarare privind  aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2016   la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt(completare la ordinea de zi) – clik

13 APRILIE   2016  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

22.  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ MODERNIZARE DRUM LOCAL DIN DN15 E-VARATEC KM 0+000-1+070, Comuna Agapia, judetul Neamt”, dupa modificarea la 20% a cotei TVA – clik

23.  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUM LOCAL DIN DC 168-FILIOARA KM 0+000-1+230, Comuna Agapia, judetul Neamt”, dupa modificarea la 20% a cotei TVA – clik

24.  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Continuarea lucrarilor de executie Statie de epurare ape uzate menajere, Comuna Agapia, judetul Neamt”, dupa modificarea la 20% a cotei TVA – clik

25.  Hotarare privind acordul de principiu pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT ” – clik

27 APRILIE   2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

26. Hotarare privind aprobarea demararii procedurii  de concesionare a unei suprafete reprezentand albia minora a  paraului Agapia, aflata in proprietatea publica a statului si in administrarea AN Apele Romane –ABA Siret in vederea realizarii obiectivului de investitii „Pod din beton armat sat Agapia - zona Baicanescu Vasile, comuna Agapia, judetul Neamt” – clik

27. Hotarare privind aprobarea procedurii de concesionare prin incredintare directa a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei Agapia catre  domnul Iacob Ghe.Gheorghe din localitatea Agapia, comuna Agapia, judetul Neamt – clik

28.  Hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta – clik

29.  Hotarare privind aprobarea propunerii de validare a constituirii dreptului de proprietate pentru suprafeta de teren aferenta curti-constructii domnului Iacob Ghe.Gheorghe din comuna Agapia, judetul Neamt(completare ordine de zi) – clik

22  IUNIE   2016  – ŞEDINŢĂ CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL ORDINARĂ

30.  Hotarare privind Alegerea Comisiei de validare- – clik

31.  Hotarare privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi– clik

32.  Hotarare privind constatarea Consiliului local ca legal constituit – clik

33.  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local– clik

34.  Hotarare privind alegerea viceprimarului– clik

35.  Hotarare privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate– clik

28  IUNIE   2016  – ŞEDINŢĂ CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL EXTRAORDINARĂ

36.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pentru anul 2016– clik

37.  Hotărâre privind aprobarea cotei de 0,1% pentru constituirea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului local al comunei Agapia in anul 2016– clik

38.  Hotarare privind aprobarea contului trimestrial de executie al bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul IV 2015 şi a situaţiilor financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.12.2015 – clik

39. Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Agapia pe anul 2015 si a situaţiilor financiare - bilanţul contabil  la data de 31.12.2015 – clik

40. Hotarare privind  aprobarea contului trimestrial de executie al bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul I 2016 şi a situaţiilor financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.03.2016 – clik

41. Hotărâre privind acordul de principiu pentru inceperea procedurii de declasare din Lista monumentelor istorice a monumentului „Şcoală”  cu cod NT-11-m-B-10733– clik

 42. Proiect de hotărâre privind introducerea in domeniul public al comunei Agapia a două suprafeţe de teren situate in zona pârâului Agapia – clik

43.  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.27 din 27  iulie 2012– clik

44.  Hotărâre privind acordul de principiu pentru infratirea comunei Agapia, judetul Neamţ cu comuna Sărata Nouă raionul Leova din Republica Moldova– clik

27  IULIE   2016  – ŞEDINŢĂ CONSILIU LOCAL ORDINARĂ

45.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamţ pe trimestrul II 2016– clik

46.  Hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul II 2016 şi a situaţiilor financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 30.06.2016 – clik

47.   Hotărâre privind actualizarea redevenţei la contractul de concesiune pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical incheiat la data de 08.03.2006. – clik

48.  Hotărâre privind amplasarea unui totem indicator la intrarea in Comuna Agapia, in sat Săcăluseşti, pe domeniul public, lângă DN 15 C dinspre Piatra Neamţ – clik

49.  Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al comunei Agapia, judetul Neamţ – clik

50.  Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Agapia, judetul Neamţ– clik

51.   Hotărâre privind aprobarea inţelegerii de cooperare intre Comuna Agapia din Romania si Comuna Ţînţăreni din Republica Moldova– clik

52.   Hotărâre privind aprobarea toaletării şi tăierii a trei arbori din faţa clădirii Şcolii gimnaziale „ Nicolae Grigorescu” din sat Agapia– clik

53.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – clik

54.   Hotarare  privind aprobarea indicatorilor  tehnico- economici la obiectivul  de investitii „ Extindere si modernizare - retea apa potabila cu repompare si aductiune din satul Agapia spre satul Filioara, comuna Agapia, judetul Neamt”            – clik

55.  Hotarare privind aprobarea achizitiei de apometre  – clik

9 AUGUST 2016  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

56.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul Neamt pentru anul 2016– clik

57.  Hotărâre  privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt in vederea finantarii unei actiuni de interes public Judetean– clik

58. Hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului local al comunei Agapia in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale „Nicolae Grigorescu”  din comuna Agapia– clik

59. Hotărâre privind aprobarea inlesnirii la plata obligatiilor fiscale pentru o persoana fizica– clik

18  AUGUST 2016  – ŞEDINŢĂ DE INDATĂ

60.  Hotărâre privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii „CONSOLIDARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA M. EMINESCU , SAT. FILIOARA, COM. AGAPIA, JUD. NEAMT” –  clik

61.  Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor  tehnico economici pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA M. EMINESCU , SAT. FILIOARA, COM. AGAPIA, JUD. NEAMT” – clik

62.Hotărâre privind  asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA M. EMINESCU , SAT. FILIOARA, COM. AGAPIA, JUD. NEAMT” – clik

30 AUGUST 2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

63. Hotărâre privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent pentru evenimentul “Un colţ de rai – Agapia - leagăn de spiritualitate şi cultură românească”- ediţia a III-a– clik

64. Hotărâre privind acordarea unor diplome şi premii pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de la căsătorie, pentru vârstnicii care au depăşit varsta de 100 de ani, pentru copiii născuti in anul 2016 şi pentru elevii cu rezultate  deosebite la invăţătură– clik

65. Hotărâre privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului local al comunei Agapia in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”Manastirea Agapia, in anul scolar 2016-2017– clik

66. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului local al comunei Agapia in  Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calitatii in cadrul Liceului Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”Manastirea Agapia, in anul scolar 2016-2017– clik

67. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului local al comunei Agapia in Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calitatii in cadrul Scolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu“ comuna Agapia, in anul scolar 2016-2017 – clik

68.  Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” – clik

69. Hotărâre privind acordul de principiu pentru initierea procedurii de expropriere   ( completare la ordinea de zi) – clik

20 SEPTEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

70. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Agapia in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de Director al Liceului Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”Manastirea Agapia, comuna Agapia– clik

71. Hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului local al comunei Agapia in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de Director al Scolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu“ comuna Agapia– clik

29 SEPTEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

72. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 2016– clik

73. Hotărâre privind stabilirea redevenţei actualizate la contractul de concesiune pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical incheiat la data de 08.03.2006– clik

74. Hotarare privind inchirierea spatiului situat la etajul doi al cladirii Dispensarului medical uman din loc.Agapia, com.Agapia, jud.Neamt– clik

75.  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei  Agapia, judetul Neamt– clik

76. Hotarare privind aprobarea Expertizei tehnice la proiectul privind obiectivul de investitii „Extindere si modernizare retea de apa potabila cu repompare si aductiune din satul Agapia spre satul Filioara, comuna Agapia, judetul Neamt– clik

77. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie si noiembrie 2016– clik

78. Hotarare privind aprobarea investitiei "MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI SATESTI, L=5.277 KM , COM.AGAPIA,JUD.NEAMT", – clik

79. Hotarare privind aprobarea solicitarii de garantie aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA- IFN in vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie "MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI SATESTI, L=5.277 KM , COM.AGAPIA,JUD.NEAMT", finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.2.  ( completare ordine de zi) – clik

80. Hotarare privind privind aprobarea achizitionarii serviciilor auxiliare achizitiei pentru implementarea obiectivului de investitii "MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI SATESTI, L=5.277KM, COM.AGAPIA,JUD.NEAMT",finantat PNDR 2014-2020, submasura 7.2 ( completare ordine de zi)- – clik

27  OCTOMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

81.  Hotărâre privind alegerea  presedintelui  de sedinta  ( completare la ordinea de zi) – clik

82.  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul IV 2016– clik

83. Hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul III 2016 şi a situaţiilor financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 30.09.2016 – clik

84. Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanţă in vederea instrumentării proiectului „Construire şi dotare grădiniţă in localitatea Agapia, comuna Agapia, judeţul Neamţ” şi depunerii spre finanţare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 7.2-„Infrastructură educațională și socială” – clik

85. Hotărâre privind aprobarea realizării Studiului de fezabilitate necesar instrumentarii si implementarii proiectului „Construire şi dotare grădiniţă in localitatea Agapia, comuna Agapia, judeţul Neamţ” ce urmează a fi depus spre finanţare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 7.2-„Infrastructură educațională și socială” – clik

86. Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanţă in vederea instrumentării proiectului „Modernizare şi dotare Cămin cultural in localitatea Văratec, comuna Agapia, judeţul Neamţ” şi depunerii spre finanţare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.6-„Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” – clik

87. Hotărâre privind aprobarea realizării Studiului de fezabilitate necesar instrumentarii si implementarii proiectului „Modernizare şi dotare Cămin cultural in localitatea Văratec, comuna Agapia, judeţul Neamţ” ce urmează a fi depus spre finanţare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submăsura 7.6-„Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural „– clik

 88. Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de intreţinere preventivă şi predictivă pentru Staţia de Epurare din loc.Agapia, judetul Neamţ – clik

89. Hotărâre privind aprobarea Planului Operativ de Actiune pentru combaterea poleiului şi a inzăpezirii drumurilor publice pentru perioada 20.10.2016-31.03.2017, la nivelul comunei Agapia, judeţul Neamţ– clik

4  NOIEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

90. Hotărâre privind insusirea in patrimoniul comunei Agapia a autoturismului DACIA LOGAN,cu nr.inmatriculare IS 26 YGS, transferat fara plata de la Inspectoratul de Stat in Constructii - Iasi – clik

91.   Hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii inventarului domeniului privat al comunei Agapia, judetul Neamt – clik

92.   Hotarare privind acordul de principiu privind achizitionarea unui bun imobil– clik

93.   Hotarare privind acordul de principiu pentru realizarea retelei de telecomunicatii UPC Romania in comuna Agapia, judetul Neamt– clik

30  NOIEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

94.   Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia  pe trimestrul IV 2016– clik

95.   Hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Agapia , judetul Neamt pentru anul 2016– clik

96.  Hotarare privind infiintarea Caminului Pentru Persoane Varstnice in loc. Varatec, com.Agapia, jud. Neamt – clik

97.  Hotarare privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti la nivelul Primariei comunei Agapia – clik

98.   Hotărâre privind revocarea Hotararii nr. 73 din 29.09.2016 a Consiliului Local al comunei Agapia (Completare la ordinea de zi) – clik

16  DECEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

99.    Hotărâre privind  alegerea presedintelui  de sedinta(completare la ordinea de zi) – clik

100. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pentru trimestrul IV 2016 – clik

101. Hotarare privind  aprobare achizitie  lama buldoexcavator - clik

23  DECEMBRIE  2016  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

102. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017- clik

103. Hotărâre privind stabilirea redevenţei actualizate la contractul de concesiune pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical incheiat la data de 08.03.2006- clik

104. Hotarare privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț - clik

105. Hotarare privind aprobarea acordarii indemnizatiei de instalare unui cadru didactic de la Scoala Gimnaziala Nicolae Grigorescu din comuna Agapia-  clik

106. Hotarare privind aprobare  incheiere contract de colaborare temporar cu sofer pentru actiuni de deszapezire

 

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.