SITUATIA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AGAPIA --2018

19-07-2018

REGISTRUL   ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI LOCAL

 AL COMUNEI  AGAPIA

--2018—

REGISTRU HOTĂRȂRI ADOPTATE

Nr.

Data / Tipul sedintei

Hotarari  adoptate

HCL atasat

 

 

v 9  IANUARIE 2018  – ŞEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ

1.      Hotarare privind aprobarea si utilizarea excedentului  bugetului local al comunei Agapia - CLICK

2.      Hotarare privind aprobarea Strategiei de achizitie publica pentru anul 2018 si a Planului anual de achizitii publice pentru anul 2018 -  CLICK

 

 

v 31  IANUARIE 2018  – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

 

3. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncã  prestate de catre beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare -  CLICK

4. Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a        locurilor in care contravenientii vor presta munca in folosul  comunitatii         in anul 2018 -  CLICK

5.      Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 20182019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt -  CLICK

6.      Hotarare privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2018, la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt CLICK

7.      Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie si martie 2018 -  CLICK

 

v 16 FEBRUARIE 2018 – SEDINTA EXTRAORDINARA

 

8.      Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia pentru anul 2018 -  CLICK

9.      Hotarare privind actualizarea Anexei la HCL nr.64/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul Primariei comunei Agapia incepând cu data de 01.07.2017, in condiţiile Legii nr.153/2017, raportat salariul minim garantat in plata la data de 1.01.2018 - CLICK

10. Hotarare privind rezilierea contractelor de concesiune incheiate cu Asociatia Crescatorilor de Animale AGROFERM Agapia - CLICK

11. Hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale disponibile in anul 2018 - CLICK

 

v 28 FEBRUARIE 2018 -  SEDINTA ORDINARA

 

12. Hotarare privind aprobarea cotei de 0,1% pentru constituirea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului local al comunei Agapia in anul 2018 - CLICK

13. Hotarare privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul local al comunei Agapia, pentru anul 2018 - CLICK

14. Hotarare privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” ca urmare a aderarii comunei Bozieni, judetul Neamt - CLICK

 

v  6 MARTIE  2018- SEDINTA EXTRAORDINARA

 

15.    Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  

     “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN   

       LOCALITATEA VARATEC, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT” 

      si a solicitarii scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN, in        vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie         finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.6 - CLICK

16.    Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  

      „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA 

      AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT „ si  a solicitarii        scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M.   SA - IFN, in vederea         obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie         finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.2 - CLICK

17.    Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.11/2018 privind         initierea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale pentru anul 2018-            CLICK (completare ordine de zi)

 

v 30 MARTIE  2018- SEDINTA ORDINARA

 

18.  Hotarare privind aprobarea contului trimestrial de execuţie  al         bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul IV 2017 şi a situaţiilor            financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.12.2017-  CLICK

19.  Hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local         al comunei Agapia pe anul 2017 şi a situaţiilor financiare anuale la data         de 31.12.2017-  CLICK

20.Hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public al      comunei Agapia si stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat     public al comunei Agapia -  CLICK

21.Hotarare privind modificarea HCL nr. 104 din 23.12.2016 privind      atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii      unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților   administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare   

 Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț -  CLICK

22.Hotarare privind aprobarea taierii  unui numar de aproximativ  60 arbori   aflati pe domeniul public al comunei Agapia, pe marginea DC10

  ( Sacalusesti) si DC 102(Varatec - zona Melinte) -  CLICK

23.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie si      mai 2018 -  CLICK

 

v  12  APRILIE  2018- SEDINTA  DE INDATA

 

24.   Hotarare privind aprobarea aderării  Comunei AGAPIA, județul Neamt,            prin Consiliul Local al Comunei AGAPIA la constituirea  si functionarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI,,-   CLICK

 

v 25 APRILIE   2018- SEDINTA ORDINARA

 

25.   Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe        trimestrul II 2018 - CLICK

26.   Hotarare privind numirea persoanei care tine Registrul de evidenta a    datoriei publice locale a UAT Agapia si  Registrul de evidenta a    garantiilor locale a UAT Agapia - CLICK

27.   Hotarare privind privind aprobarea valorii de investitie a proiectului

        “MODERNIZARE      SI      DOTARE      CAMIN      CULTURAL      IN

LOCALITATEA VARATEC, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT” si  a solicitarii scrisorii de garantie din partea CEC BANK, in vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.6 -  CLICK

28.   Hotarare privind privind privind aprobarea  valorii de investitie a proiectului ”CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT „ si  a solicitarii scrisorii de garantie din partea CEC BANK, in vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investitie finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 7.2 -  CLICK

29.   Hotarare privind aprobarea Planului local de asigurare cu resurse     umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Agapia pentru anul 2018 -  CLICK

30.   Hotarare privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru anul scolar 2017-2018 -  CLICK

 

v 31 MAI   2018- SEDINTA ORDINARA

 

31.Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe     trimestrul II 2018 -  CLICK

32.Hotarare privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul I 2018  şi a situaţiilor financiare trimestriale - bilanţul contabil  la data de 31.03.2018 -  CLICK

33.   Hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale,         la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt -  CLICK

34. Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile    sociale acordate in anul 2018 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt -  CLICK

35. Hotarare privind privind aprobarea necesitatii si oportunitatii         implementarii proiectului privind „MODERNIZARE DRUMURI  SATESTI , in loc.Agapia, Filioara, Varatec  comuna Agapia , judetul Neamt, L= 5.005 km”si intocmirea studiilor si documentatiilor necesare- 

        CLICK

36. Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Pîntea          Dumitru si Pîntea Georgeta -  CLICK

37. Hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a      Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”-  CLICK

38.   Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie si iulie 2018 -  CLICK

39.   Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale    a mandatului prin demisie, a mandatului consilierului local AANEI    MARCEL  si vacantarea mandatului de consilier local( completare la    ordinea de zi) -  CLICK

 

v 29 IUNIE   2018- SEDINTA ORDINARA

 

40.     Hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Agapia al  domnul SCUTARIU COSTEL CLICK

41.     Hotarare privind modificarea si completarea HCL.Agapia nr.35 din 22 iunie 2016 - CLICK

42.     Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pe trimestrul II 2018 -  CLICK

43.     Hotarare privind aprobarea acceptarii donatiei din partea Sfintei  Manastiri Văratic pentru obiectivul de investitii „Executie instalatie de      detectare, semnalizare, si avertizare la incendiu-IDSAI la obiectivul     Camin persoane varstnice Varatec, com Agapia, judetul Neamt”-  CLICK

44.     Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întarziere      si a penalitatilor aferente obligațiilor bugetare, constand in impozite si        taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plată datorate bugetului      local de catre persoane fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul      local al comunei Agapia -  CLICK

45.     Hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru oficierea casatoriei in        afara sediului Primariei comunei Agapia -  CLICK

 

v      6 IULIE  2018- SEDINTA EXTRAORDINARA

 

46.Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia, judetul       Neamt pe trimestrul III 2018 -  CLICK

47.Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei IACOB      CONSTANTIN MUGUREL privind acordarea unui ajutor de urgenta        familiei IACOB CONSTANTIN MUGUREL-CLICK

 

v     27 IULIE  2018- SEDINTA  ORDINARA

 

48.Hotarare privind modificarea Actului constitutiv si al Statutului      Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Topolitei” la care       comuna Agapia este asociat-  CLICK

49.Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului cultural  “Un colţ      de rai – Agapia - leagăn de spiritualitate şi cultură românească”- ediţia a      editia- a V- a 2018 -CLICK

50.Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat     public la nivelul comunei Agapia si a documentatiei necesare delegarii de      gestiune a serviciului de iluminat public CLICK

51.Hotarare privind acordul de principiu pentru construirea a patru punti     pietonale de trecere peste paraul Topolita-  CLICK

52.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august si     septembrie 2018 - CLICK

 

v     24 AUGUST   2018- SEDINTA  ORDINARA

 

53.     Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pentru     trimestrul III 2018 - CLICK

54.     Hotarare privind privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar    aflate in gestiunea Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva, in    urma inventarierii patrimoniului unitatii in anul 2017-  CLICK

55.     Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru     obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, in       loc.Agapia, Filioara, Varatec  comuna Agapia, jud. Neamt, L= 5.005       km”- CLICK

56.     Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii “Turnare covor     asfaltic in parcarea din fata sediului Primariei comunei Agapia si a      cladirii Oficiului Postal Agapia, in suprafata de 300 mp si grosime de      5cm- CLICK

57.     Hotarare privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei  Agapia a drumului satesc DS 212 A, cu lungimea de 325 m, strada        Cuv.Iosif din localitatea Varatec- CLICK

58.     Hotarare privind aprobarea grilei de salarizare pentru posturile    contractuale din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec- CLICK

 

v     28  SEPTEMBRIE    2018 - SEDINTA  ORDINARA

 

59. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Agapia pentru      trimestrul III 2018- CLICK

60. Hotarare privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului     local al comunei Agapia pe trimestrul II 2018  şi a situaţiilor financiare    trimestriale - bilanţul contabil  la data de 30.06.2018-  CLICK

61. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local al      comunei Agapia in Consiliul de Administratie al Liceului Teologic - CLICK   Ortodox Cuvioasa Parascheva” Manastirea Agapia in anul scolar 2018-   2019- CLICK

62. Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al    comunei Agapia, judetul Neamt in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii(CEAC) in cadrul Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa  Parascheva Manastirea Agapia in anul scolar 2018-2019- CLICK

63. Hotarare privind aprobarea realizarii  unor rapoarte de evaluare pentru     suprafetele de teren concesionate  din sat Varatec( zona denumita Satu    Nou)-  CLICK

64. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile    octombrie si noiembrie 2018-  CLICK

  

v  9 OCTOMBRIE    2018 - SEDINTA  DE INDATA  

 

65.   Hotarare privind aprobarea realizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „ Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Agapia, judetul Neamt”- CLICK

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.